سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه فیضیه 
مدرس 
 
 
اصول 
تدریس 
حرم مطهری حضرت معصومه 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
حرم مطهری حضرت معصومه 
مدرس 
 
 
بدایه و نهایه الحکمه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه، کتاب محرمیّه، بیع،